Získejte jasný přehled o předpisech a rámcích ESG

Udržitelnost spočívá v uspokojování současných potřeb, aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby.

Proč je udržitelnost důležitější dnes než kdykoli předtím?

Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj, kterou v roce 2015 přijaly všechny členské státy OSN, nabízí společný plán pro celosvětový blahobyt a obsahuje 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs), které vyžadují společná opatření všech rozvinutých i rozvojových zemí k řešení chudoby, zlepšení zdraví a vzdělávání, snížení nerovnosti, podpoře hospodářského růstu, boji proti změně klimatu a ochraně životního prostředí.

Evropská unie chce být světovým lídrem, který usiluje o dosažení klimatické neutrality do roku 2050, což představuje ekonomiku, v níž jsou emise skleníkových plynů vyváženy jejich odstraňováním nebo kompenzačními opatřeními. Tento cíl je ústředním bodem Evropské zelené dohody (tzv. Green Deal) a je v souladu s odhodláním EU přijmout globální opatření v oblasti klimatu, jak je uvedeno v Pařížské dohodě.

Dosáhněte cirkularity, docílíte udržitelnosti

Abychom mohli usilovat o udržitelnost, musíme změnit způsob myšlení a přeměnit naši ekonomiku z lineárního na cirkulární model. Cirkulární ekonomika není jen o recyklaci, je to komplexní přístup, který se zaměřuje na prevenci negativních dopadů od samého počátku životního cyklu každého výrobku nebo služby.

Vysvětlení ESG: co byste měli vědět

ESG je rámec, který hodnotí výkonnost a dopad společnosti ve třech oblastech: Environmentální oblast, sociální oblast a oblast řízení podniku.

Environmentální kritéria zohledňují úsilí společnosti v oblasti změny klimatu, znečištění, využívání vody, biologické rozmanitosti a závazku rozvíjet oběhové hospodářství.

Sociální kritéria se zaměřují na to, jak společnost řídí vztahy se svými zaměstnanci, pracovníky ve svém dodavatelském řetězci, zákazníky, komunitami a dalšími zainteresovanými stranami. Kritéria řízení podniku (Governance) hodnotí vedení společnosti, její transparentnost a etické postupy.

Environment

Climate change

Carbon footprint

Value Chain emissions (GHG)

Renewable energy

Impact on Biodiversity

Water and waste management

Circular economy approach

SOCIAL

Diversity, Equity and Inclusion (DEI)

Human rights

Labour standards

Health and safety

Supply Chain management

Local communities affected

Governance

BOARD diversity

Executive compensation

Bribery and corruption

Political contributions and lobbying

Transparency

Privacy and data protection

Povinný reporting: vše, co potřebujete vědět

Proč? Podle jakých norem? Kdy? Kde? Jak je to s aktuálními zprávami?

CSRD: Rozšíření vykazování od velkých podniků až po všechny, včetně malých a středních podniků

V lednu 2023 zavedla Evropská unie směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD), která doplňuje nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování (SFDR) a taxonomii EU. V rámci CSRD EU zavedla Evropský systém podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS), který nastiňuje kritéria a příslušné ukazatele, jež musí organizace využívat ke splnění svých závazků v oblasti podávání zpráv o životním prostředí, sociálních otázkách a správě (ESG).

ESRS: nejnovější a nejkomplexnější norma

Evropský systém podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS) je rámec, který stanoví konkrétní kritéria a ukazatele pro organizace, aby mohly plnit své povinnosti v oblasti environmentálního, sociálního a správního reportingu (ESG), jak je nařizuje směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD) v Evropské unii.

Zavedení CSRD: Kdo a kdy musí splnit požadavky?

Společnosti musí dodržovat hlášení ESRS s časovým harmonogramem:

  1. Začít vykazovat v roce 2024 (ve výroční zprávě za rok 2025): Dříve regulované subjekty podle NFRD, jako jsou velké kótované společnosti, banky, pojišťovny a velké kótované společnosti mimo EU s více než 500 zaměstnanci.

  2. Zahájení vykazování v roce 2025 (ve výroční zprávě za rok 2026): Všechny ostatní velké společnosti, včetně dalších velkých společností kotovaných na burze mimo EU.

  3. Začátek vykazování v roce 2026 (ve výroční zprávě za rok 2027): Kótované malé a střední podniky, včetně malých a středních podniků nekótovaných v EU. Kótované malé a střední podniky mohou vykazování odložit o další dva roky.

Navíc společnosti mimo EU, které v EU ročně vydělávají více než 150 milionů EUR, mají pobočku v EU s obratem vyšším než 50 milionů EUR nebo mají dceřinou společnost, která je velkou společností nebo kótovaným malým a středním podnikem, musí od roku 2028 (ve výroční zprávě za rok 2029) vykazovat dopady na udržitelnost na úrovni skupiny.

Kde?

Společnosti jsou povinny předkládat Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) všechny údaje týkající se ESRS ve svých výročních zprávách nebo zprávách vedení společnosti v digitálním formátu jednotného evropského elektronického formátu (ESEF). Tím je zajištěno, že finanční informace i informace o ESG jsou zveřejňovány současně, přičemž se s nimi zachází jako s jedním uceleným souborem, nikoliv jako s oddělenými částmi.

Konkrétní další dokumenty, jako je ověření nebo důkazy, které by mohly být pro vykazování nezbytné, jsou zatím nejisté. Aby byly dodrženy předpisy, musí být všechny informace o udržitelnosti prezentovány ve formátu XHTML kvůli konzistenci a jednoduššímu potvrzování.

Současné reporty

CSRD nahrazuje a rozšiřuje předchozí NFRD. Všechny společnosti, které dříve vykazovaly podle NFRD budou vykazovat podle CSRD, které zavede ERSR jako aktualizovaný standard.

Společnosti, které v současné době vykazují podle standardů GRI, budou v rámci vysoké úrovně interoperability dodržovat také ESRS.

"Sladění mezi standardy ESRS a GRI pro dopady poskytuje společnostem jistotu, že mohou využít své stávající výkaznictví ke splnění těchto nově přicházejících požadavků."

Hlavním rozdílem je dvojí posouzení významnosti

Dvojí významnost (double materiality) je koncept, který se používá k určení, zda by konkrétní téma nebo informace týkající se udržitelnosti měly být zahrnuty do zprávy o udržitelnosti společnosti.

Zohledňuje jak dopad na provoz společnosti - finanční významnost, tak širší dopad na společnost a životní prostředí - dopadová významnost.

Situace v oblasti podávání zpráv ESG

Porozumte hlavním mezinárodním a evropským standardům a systémům výkaznictví.

Porozumte s námi terminologii udržitelnosti

Porozumte s námi terminologii udržitelnosti

Jste ztraceni v pojmech a zkratkách ? Vysvětlujeme nejdůležitějších zkratek v oblasti udržitelnosti.

Kontaktujte nás

Chcete posílit své ESG iniciativy? Vyplňte níže uvedený formulář a my se vám ozveme, nebo si domluvte úvodní online schůzku přímo s Robinem.

Kontaktujte nás

Chcete posílit své ESG iniciativy? Vyplňte níže uvedený formulář a my se vám ozveme, nebo si domluvte úvodní online schůzku přímo s Robinem.

Získejte jasný přehled o předpisech a rámcích ESG

Udržitelnost spočívá v uspokojování současných potřeb, aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby.

Proč je udržitelnost důležitější dnes než kdykoli předtím?

Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj, kterou v roce 2015 přijaly všechny členské státy OSN, nabízí společný plán pro celosvětový blahobyt a obsahuje 17 cílů udržitelného rozvoje (SDGs), které vyžadují společná opatření všech rozvinutých i rozvojových zemí k řešení chudoby, zlepšení zdraví a vzdělávání, snížení nerovnosti, podpoře hospodářského růstu, boji proti změně klimatu a ochraně životního prostředí.

Evropská unie chce být světovým lídrem, který usiluje o dosažení klimatické neutrality do roku 2050, což představuje ekonomiku, v níž jsou emise skleníkových plynů vyváženy jejich odstraňováním nebo kompenzačními opatřeními. Tento cíl je ústředním bodem Evropské zelené dohody (tzv. Green Deal) a je v souladu s odhodláním EU přijmout globální opatření v oblasti klimatu, jak je uvedeno v Pařížské dohodě.

Dosáhněte cirkularity, docílíte udržitelnosti

Abychom mohli usilovat o udržitelnost, musíme změnit způsob myšlení a přeměnit naši ekonomiku z lineárního na cirkulární model. Cirkulární ekonomika není jen o recyklaci, je to komplexní přístup, který se zaměřuje na prevenci negativních dopadů od samého počátku životního cyklu každého výrobku nebo služby.

Vysvětlení ESG: co byste měli vědět

ESG je rámec, který hodnotí výkonnost a dopad společnosti ve třech oblastech: Environmentální oblast, sociální oblast a oblast řízení podniku.

Environmentální kritéria zohledňují úsilí společnosti v oblasti změny klimatu, znečištění, využívání vody, biologické rozmanitosti a závazku rozvíjet oběhové hospodářství.

Sociální kritéria se zaměřují na to, jak společnost řídí vztahy se svými zaměstnanci, pracovníky ve svém dodavatelském řetězci, zákazníky, komunitami a dalšími zainteresovanými stranami. Kritéria řízení podniku (Governance) hodnotí vedení společnosti, její transparentnost a etické postupy.

Environment

Climate change

Carbon footprint

Value Chain emissions (GHG)

Renewable energy

Impact on Biodiversity

Water and waste management

Circular economy approach

SOCIAL

Diversity, Equity and Inclusion (DEI)

Human rights

Labour standards

Health and safety

Supply Chain management

Local communities affected

Governance

BOARD diversity

Executive compensation

Bribery and corruption

Political contributions and lobbying

Transparency

Privacy and data protection

Povinný reporting: vše, co potřebujete vědět

Proč? Podle jakých norem? Kdy? Kde? Jak je to s aktuálními zprávami?

CSRD: Rozšíření vykazování od velkých podniků až po všechny, včetně malých a středních podniků

V lednu 2023 zavedla Evropská unie směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD), která doplňuje nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování (SFDR) a taxonomii EU. V rámci CSRD EU zavedla Evropský systém podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS), který nastiňuje kritéria a příslušné ukazatele, jež musí organizace využívat ke splnění svých závazků v oblasti podávání zpráv o životním prostředí, sociálních otázkách a správě (ESG).

ESRS: nejnovější a nejkomplexnější norma

Evropský systém podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS) je rámec, který stanoví konkrétní kritéria a ukazatele pro organizace, aby mohly plnit své povinnosti v oblasti environmentálního, sociálního a správního reportingu (ESG), jak je nařizuje směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD) v Evropské unii.

Zavedení CSRD: Kdo a kdy musí splnit požadavky?

Společnosti musí dodržovat hlášení ESRS s časovým harmonogramem:

  1. Začít vykazovat v roce 2024 (ve výroční zprávě za rok 2025): Dříve regulované subjekty podle NFRD, jako jsou velké kótované společnosti, banky, pojišťovny a velké kótované společnosti mimo EU s více než 500 zaměstnanci.

  2. Zahájení vykazování v roce 2025 (ve výroční zprávě za rok 2026): Všechny ostatní velké společnosti, včetně dalších velkých společností kotovaných na burze mimo EU.

  3. Začátek vykazování v roce 2026 (ve výroční zprávě za rok 2027): Kótované malé a střední podniky, včetně malých a středních podniků nekótovaných v EU. Kótované malé a střední podniky mohou vykazování odložit o další dva roky.

Navíc společnosti mimo EU, které v EU ročně vydělávají více než 150 milionů EUR, mají pobočku v EU s obratem vyšším než 50 milionů EUR nebo mají dceřinou společnost, která je velkou společností nebo kótovaným malým a středním podnikem, musí od roku 2028 (ve výroční zprávě za rok 2029) vykazovat dopady na udržitelnost na úrovni skupiny.

Kde?

Společnosti jsou povinny předkládat Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) všechny údaje týkající se ESRS ve svých výročních zprávách nebo zprávách vedení společnosti v digitálním formátu jednotného evropského elektronického formátu (ESEF). Tím je zajištěno, že finanční informace i informace o ESG jsou zveřejňovány současně, přičemž se s nimi zachází jako s jedním uceleným souborem, nikoliv jako s oddělenými částmi.

Konkrétní další dokumenty, jako je ověření nebo důkazy, které by mohly být pro vykazování nezbytné, jsou zatím nejisté. Aby byly dodrženy předpisy, musí být všechny informace o udržitelnosti prezentovány ve formátu XHTML kvůli konzistenci a jednoduššímu potvrzování.

Současné reporty

CSRD nahrazuje a rozšiřuje předchozí NFRD. Všechny společnosti, které dříve vykazovaly podle NFRD budou vykazovat podle CSRD, které zavede ERSR jako aktualizovaný standard.

Společnosti, které v současné době vykazují podle standardů GRI, budou v rámci vysoké úrovně interoperability dodržovat také ESRS.

"Sladění mezi standardy ESRS a GRI pro dopady poskytuje společnostem jistotu, že mohou využít své stávající výkaznictví ke splnění těchto nově přicházejících požadavků."

Hlavním rozdílem je dvojí posouzení významnosti

Dvojí významnost (double materiality) je koncept, který se používá k určení, zda by konkrétní téma nebo informace týkající se udržitelnosti měly být zahrnuty do zprávy o udržitelnosti společnosti.

Zohledňuje jak dopad na provoz společnosti - finanční významnost, tak širší dopad na společnost a životní prostředí - dopadová významnost.

Situace v oblasti podávání zpráv ESG

Porozumte hlavním mezinárodním a evropským standardům a systémům výkaznictví.

Porozumte s námi terminologii udržitelnosti

Jste ztraceni v pojmech a zkratkách ? Vysvětlujeme nejdůležitějších zkratek v oblasti udržitelnosti.

Kontaktujte nás

Chcete posílit své ESG iniciativy? Vyplňte níže uvedený formulář a my se vám ozveme, nebo si domluvte úvodní online schůzku přímo s Robinem.